Biznes

Budowanie aparatu represji w powojennej Polsce

Okupacja niemiecka zakończyła się w 1994 roku wyzwoleniem przez władze moskiewskie.

Już wtedy rozpoczęła się budowa aparatu, który do początku lat pięćdziesiątych stłamsi wszystkie zbrojne opory grup patriotyczne i skutecznie będzie prześladowała Polaków w drugiej połowie dwudziestego wieku. Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną naród polski był reprezentowany przez władze komunistyczne i podlegał nowemu kodeksowi karnemu. Czynami zabronionymi stały się wszelkie przejawy krytykowania działań radzieckich, gdyż było to jednoznacznie z brakiem szacunku i dominacji względem ZSRR. Wszystkie grupy, w tym Armia Krajowa zostały zdelegalizowane. Choć w planie na początku była współpraca polskich patriotów z wyzwoleńczą Armią Czerwoną, to wkrótce okazało się, że działania niepodległościowe mogą zburzyć budowanie nowego komunistycznego państwa polskiego. Dochodziło do aresztowań, a nawet rozstrzeliwania opornych i więzienia członków AK. Osoby, które przeżyły i zostały w ten sposób poszkodowane i które nawet w późniejszych latach nie zaznały spokoju ze strony władzy, mogą starać się o odszkodowanie. Minęło wiele lat i większa część z nich nie żyje, ale ich najbliżsi również mogą starać się o odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych.

Budowanie aparatu represji w powojennej Polsce

Jak można uzyskać odszkodowanie?

Osoby prześladowane skazywane były przez orzeczenie wydawane przez władze, wymiar sprawiedliwości lub organy pozarządowe. Odbywało się to w czasie od rozpoczęcia ich działalności, czyli od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku. Były to również orzeczenia, związane z oporem przeciwko obowiązkowym oporem i kolektywizacją wsi. Dziś osoby represjonowane lub ich dzieci mogą wystąpić do sądu o unieważnienie tego orzeczenia. Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych przysługuje także rodzicom, rodzeństwu i małżonkom osoby prześladowanej. W złożeniu wniosku, jak i w późniejszym procesie sądowym, można współpracować ze specjalizującą się w tych sprawach Kancelarią Adwokacką Ewa Wąsowicz. Na stronie internetowej odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, możemy dowiedzieć się, jak sprawy poprowwadzić od początku do końca, a także znajdziemy kontakt do Kancelarii, gdzie możemy umówić się na bezpłatną analizę sprawy.